مشخصات مقاله

عنوان نشریه:   مجله اپيدميولوژي ايران :   بهار 1388 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 57 تا صفحه 63 .
 
عنوان مقاله:  آيا مي خواهيد مفهوم حجم نمونه و توان آزمون هاي آماري را عميق تر درك نماييد؟
 
نویسندگان:  حق دوست علي اكبر*
 
 * كرمان، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، مركز تحقيقات فيزيولوژي
 
چکیده: 

مبحث حجم نمونه و نحوه محاسبه آن يكي از مباحث بسيار كليدي در تحقيقات علوم پزشكي است كه معمولا محققين و حتي خوانندگان مقالات در اين خصوص سوالات بسياري دارند و اين موضوع نشان مي دهد که بايد مفاهيم در اين خصوص به زبان ساده ولي دقيق شرح داده شوند.
در اين مقاله سعي خواهد شد با زباني بسيار ساده و با كمترين پيچيدگي آماري، اين مبحث براي خوانندگان غيرآشنا با مفاهيم پيچيده آماري بيان و با ارايه مثال هاي كاملا مفهومي، عوامل موثر بر حجم نمونه شرح داده شوند. در اين مقاله ابتدا در مورد مفاهيم پايه در محاسبه حجم نمونه مانند مفهوم ميزان اثر
(effect size)، مفهوم دامنه و ضريب اطمينان و خطاهاي آماري بحث شده و مفروضات موردنياز براي محاسبه حجم نمونه شرح داده خواهند شد. سپس به بيان فرمول محاسبه حجم نمونه براي برآورد يک ميانگين و يا يک نسبت و همچنين فرمول رايج براي محاسبه حجم نمونه در مقايسه دو ميانگين و يا دو نسبت پرداخته خواهد شد.
در ادامه اين سري از مقالات نيز سعي خواهد شد به زواياي فني تر موضوع پرداخته شده و راهكارهاي ساده شده اي براي محاسبه حجم نمونه در شرايط خاص و تصحيحات مربوطه ارايه گردد.

 
كليد واژه: حجم نمونه، متدولوژي تحقيق، محاسبات آماري، بررسي نقادانه