مشخصات مقاله

عنوان نشریه:   كومش :   بهار 1387 , دوره  9 , شماره  3 (پياپي 27) ; از صفحه 217 تا صفحه 221 .
 
عنوان مقاله:  بررسي ارتباط ضخامت آندومتر و تعداد فوليكول هاي غالب در ميزان حاملگي در 361 مورد IUI
 
نویسندگان:  مرادان صنم*
 
 * دانشگاه علوم پزشكي سمنان، بيمارستان اميرالمومنين (ع)، بخش زنان و زايمان
 
چکیده: 

سابقه و هدف: اندازه فوليكول و ضخامت آندومتر دو فاكتور مهم در ميزان حاملگي در روش IUI است. احتمال تخمك گذاري با افزايش اندازه فوليكول و احتمال باروري با افزايش ضخامت آندومتر افزايش مي يابد. فاكتور مورد بحث ديگر در ميزان حاملگي تعداد فوليكول مناسب است. در اين مطالعه اثر دو فاكتور مهم يعني اثر ضخامت آندومتر و تعداد فوليكول هاي غالب را بر روي ميزان حاملگي به دنبال روش IUI مورد بررسي قرار داديم.
مواد و روش ها: افراد مورد مطالعه كل بيماراني بودند كه در مركز
IUI بيمارستان اميرالمومنين سمنان طي مدت 6 سال IUI شدند. همه اين بيماران با روش هاي تحريك تخمك گذاري درمان شدند و در صورت وجود ضخامت مناسب در آندومتر (6³mm) و وجود حداقل يك فوليكول غالب (16mm) در سونوگرافي ترانس واژينال HCG تزريق و 36 ساعت بعد از تزريق IUI انجام شد. با بررسي پرونده هر بيمار تعداد فوليكول هاي غالب (16³mm) و همچنين ضخامت آندومتر ثبت شد و سپس ميزان حاملگي در بيماراني كه بيش از سه فوليكول غالب در سونوگرافي ترانس واژينال داشتند نسبت به آن هايي كه كم تر از سه فوليكول غالب داشتند و افرادي كه ضخامت آندومتر آنها بيش تر يا مساوي 7 ميلي متر بود نسبت به آنهايي كه كم تر از 7 ميلي متر داشتند مقايسه شد.
يافته ها: حدود 361 مورد
IUI انجام شد و حاملگي در 70 مورد اتفاق افتاد (19.4%). در گروه غيرحامله (291مورد) 133 مورد بيش تر يا مساوي 3 فوليكول غالب و 158 مورد كم تر از 3 فوليكول غالب داشتند و در گروه حامله (70 مورد) 37 مورد بيش تر يا مساوي 3 فوليكول غالب و 33 مورد كم تر از 3 فوليكول غالب در زمان تزريق HCG داشتند و بررسي آماري با آزمون (P=0.317) t نشان داد كه اختلاف آماري معني داري بين دو گروه وجود ندارد. در رابطه با ضخامت آندومتر در گروه غيرحامله (291 مورد) 222 مورد ضخامت آندومتر مساوي يا بيش از 7mm و 69 مورد كم تر از 7mm داشتند. در گروه حامله از بين 70 مورد 68 مورد ضخامت آندومتر بيش تر يا مساوي 7 ميلي متر و 2 مورد (%2.8) مورد ضخامت آندومتر كم تر از 7 ميلي متر داشتند و ارزيابي با آزمون (P=0.000) t نشان داد كه بين دو گروه اختلاف آماري معني دار وجود دارد.
نتيجه گيري: از اين مطالعه نتيجه گرفتيم كه ميزان حاملگي در روش
IUI با ضخامت آندومتر بيش تر يا مساوي 7 ميلي متر در سونوگرافي واژينال رابطه معني دار دارد ولي بين ميزان حاملگي در اين روش و تعداد بيش تر يا مساوي 3 فوليكول غالب در سونوگرافي واژِينال رابطه معني داري وجود ندارد.

 
كليد واژه: ضخامت آندومتر، فوليکول غالب، تلقيح داخل رحمي اسپرم