مشخصات مقاله

عنوان نشریه:   مجله بيماريهاي كودكان ايران :   1381 , دوره  13 , شماره  ضمیمه ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله:  ارزيابي الگوي تغذيه در شيرخواران زير 6 ماه و نگرش و عملكرد مادران نسبت به آن
 
نویسندگان:  برنا حاجيه*
 
 * دانشكده پزشكي دانشگاه شاهد
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: تغذيه انحصاري با شيرمادر در 6 ماه اول زندگي نقش مهمي در تداوم شيردهي، رشد و نمو و كاهش مرگ و مير كودكان دارد. در راستاي اجراي برنامه هاي دوستدار كودك و طرح roming in اين طرح به منظور بررسي نحوه تغذيه انحصاري با شيرمادر در شيرخواران زير 6 ماه و نگرش مادران شيرده به نحوه تغذيه شيرخوار و شناخت عوامل موثر به شيردهي انجام شده است.
مواد و روش ها:‌ اين مطالعه به صورتdescriptive cross sectional study  مي باشد و كليه شيرخواران زير 6 ماه كه در سال 81-80 در طي 6 ماه به كلينيك اطفال دانشگاه شاهد مراجعه كرده بودند مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده از 140در ارتباط با الگوي تغذيه، عوامل موثر در شيردهي و عملكرد و نگرش مادران در پرسشنامه تحقيقاتي قيد شده است. آناليز آماري توسط نرم‏افزار آماري spss صورت گرفت.
نتايج: يافته ها نشان مي دهد كه 6/48 % (68 نفر) حاصل سزارين  و 4/51 % (72 نفر) حاصل زايمان طبيعي هستند. متوسط زمان اولين تغذيه با شيرمادر پس از تولد در نوزادان سزاريني بالاتر از طبيعي بوده است (0001/0p=). در 52% موارد شروع اولين تغذيه با شيرمادر در 2 ساعت اول و 22% 4 ساعت پس از زايمان بوده است. در 93% (131 نفر) طرح هم اتاقي مادر و نوزاد اجرا شده است در 3/89 % (125 نفر) دفعات شيردهي به نوزاد طبق ميل نوزاد و در بقيه موارد در فواصل معين انجام شده است. در اين مطالعه 70%مادران (98 نفر) از مفهوم exclusive breast feeding (ebf) اطلاع كامل داشتند ولي در 6/58% (82 مورد) در 6 ماه اول تغذيه انحصاري با شيرمادر رعايت شده بود در نوزاداني كه تغذيه انحصاري رعايت نشده بود 9/33 درصد آب قند، 9/33 %موارد شيرخشك و 1/32 % غذاي كمكي همراه شيرمادر به كودك داده شده است. مادراني كه منبع اصلي اطلاعات آنها، خانواده و اطرافيان بود نسبت به ساير مادران كمتر از مفهوم ebf مطلع بودند (001/0=p) تنها در 7/5 % (8 مورد) شيرمادر به طور كامل قطع شده بود كه مهمترين علت كمبود شيرمادر بوده است. بين شغل مادران و سن شروع ماده كمكي ارتباطي يافت نشد (351/0=p).
بحث و نتيجه گيري: نتايج تحقيق نشان دادكه ميزان ebf از حدود 12% سال 71 به سطح كنوني بيش از 50 % رسيده است و بيانگر موفق بودن سياست هاي اجرايي در امر ترويج شيرمادر بوده و باعث افزايش سطح آگاهي آنها شده و شروع زودرس تغذيه در 4-2 ساعت اول بعد تولد باعث افزايش شيردهي در آينده مي شود و با آموزش هاي مستمر و افزايش سطح آگاهي مادران مي توان ميزان ebf را به سطح بالاتري افزايش داد.

 
كليد واژه: