مشخصات مقاله

عنوان نشریه:   آموزش و ارزشيابي (علوم تربيتي) :   بهار 1390 , دوره  4 , شماره  13 ; از صفحه 67 تا صفحه 77 .
 
عنوان مقاله:  بررسي شيوه هاي فرزندپروري و جو عاطفي خانواده کودکان مبتلا به اضطراب فراگير و کودکان فاقد اضطراب
 
نویسندگان:  رحماني پريسا, محب نعيمه
 
 
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر مقايسه شيوه هاي فرزندپروري و جو عاطفي خانواده کودکان مبتلا به اضطراب فراگير و کودکان فاقد اضطراب در کودکان پيش دبستاني بود. در اين راستا 200 کودک پايه پيش دبستاني که با روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند، که از اين بين 102 کودک داراي اضطراب فراگير و 98 نفر باقيمانده فاقد اضطراب بودند. فرضيه هاي تحقيق به طور کلي عبارت از اين بودندکه بين دو گروه از کودکان سالم و مضطرب از لحاظ سبک هاي فرزندپروري (مستبدانه، سهل گير، مقتدرانه) والدينشان تفاوت وجود دارد. و همچنين بررسي تفاوت بين دو گروه از کودکان سالم و مضطرب از لحاظ جو عاطفي خانواده. براي سنجش فرضيه ها از سه مقياس پرسشنامه علائم مرضي کودکان (CSI4)، پرسشنامه جو عاطفي و پرسشنامه فرزندپروري دياناباوم استفاده گرديد و يافته ها اکثر فرضيه هاي تحقيق و همچنين سوال تحقيق را تاييد کردند و بر يافته هاي پژوهش هاي پيشين صحه گذاشتند.

 
كليد واژه: جو عاطفي خانواده، شيوه هاي فرزندپروري، اضطراب فراگير، پيش دبستاني