مشخصات مقاله

عنوان نشریه:   مسكويه :   تابستان و پاييز 1387 , دوره  3 , شماره  9 ; از صفحه 7 تا صفحه 18 .
 
عنوان مقاله:  نقش سياسي خرم سلطان سوگلي سليمان قانوني در دربار عثماني
 
نویسندگان:  امامي خويي محمدتقي*
 
 * دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرري
 
چکیده: 

در اين مقاله سعي شده حرم سراها در امپراتوري عثماني، زندگي و نقش زنان حرم سرا، چگونگي ورود، و ازدواج آن ها با سلاطين عثماني، و نقش خرم سلطان از موقع اسارتش به دست تاتارهاي کريمه و ورودش به حرم سراي سلطان سليمان قانوني که به علل مختلفي همچون هوش، زيبايي و جذابيت به صورت سوگلي سلطان سليمان در آمد، و با استفاده از علاقه سلطان سليمان و کسب قدرت در دربار براي تامين جانشيني فرزندانش، و اين موضوع که به اتفاق دختر و دامادش دست به دسيسه هايي زد که در نهايت سرنوشت شومي را براي دربار عثماني به بار آورد، مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.

 
كليد واژه: خرم سلطان، سو گلي سلطان سليمان قانوني، نقش سياسي او، دربار عثماني، حرم سراي سلطان سليمان قانوني