مشخصات نشريه:  

فصلنامه بيهوشي و درد
 4 دوره
عنوان نشريه:  بيهوشي و درد
كد ISSN:  2228-6659
نوع نشريه:  فصلنامه
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
درجه علمی:  علمی پژوهشی
صاحب امتياز:  انجمن بيهوشي موضعي و درد دانشگاه علوم پزشكي ايران
مديرمسئول:  فرناد ايماني
سردبير:  فرناد ايماني
تلفن:  44615855 (021)
نمابر:  44615855 (021)
رایانامه:  jap@tums.ac.ir
تارگاه:  jap.iums.ac.ir
صندوق پستي:  14515/1366
نشانی:  تهران، بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص)، دفتر بخش بيهوشي و درد