مشخصات نشريه:  

فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه اي (دانش و توسعه)
 2 دوره
  عنوان نشريه :  اقتصاد و توسعه منطقه اي (دانش و توسعه)
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  2251-7790
  صاحب امتياز :  دانشگاه فردوسي مشهد
  مدير مسئول :  دكتر محمدحسين مهدوي عادلي
  سر دبير :  دكتر مصطفي سليمي فر
  نشانی :  پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم اداري و اقتصادي، كدپستي: 9177948951
  صندوق پستي :  1357
  تلفن :  8813090 (0511)
  نمابر :  8829584 (0511)
  پست الكترونيكي :  erd@um.ac.ir
  تارگاه :  jm.um.ac.ir