مشخصات نشريه:  

فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه اي (دانش و توسعه)
 2 دوره
عنوان نشريه:  اقتصاد و توسعه منطقه اي (دانش و توسعه)
نوع نشريه:  فصلنامه
كد ISSN:  2251-7790
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  دكتر محمدحسين مهدوي عادلي
سردبير:  دكتر مصطفي سليمي فر
تلفن:  8813090 (0511)
نمابر:  8829584 (0511)
رایانامه:  erd@um.ac.ir
تارگاه:  jm.um.ac.ir
صندوق پستي:  1357
نشانی:  پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم اداري و اقتصادي، كدپستي: 9177948951