مشخصات نشريه:  

فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه اي (دانش و توسعه)
 3 دوره
عنوان نشريه:  اقتصاد و توسعه منطقه اي (دانش و توسعه)
كد ISSN:  2251-7790
نوع نشريه:  فصلنامه
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
درجه علمی:  علمی پژوهشی
صاحب امتياز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مديرمسئول:  دكتر محمدحسين مهدوي عادلي
سردبير:  دكتر مصطفي سليمي فر
تلفن:  38806308 (051)
نمابر:  38829584 (051)
رایانامه:  erd@um.ac.ir
تارگاه:  jm.um.ac.ir
صندوق پستي:  1357
نشانی:  پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم اداري و اقتصادي، كدپستي: 9177948951