مشخصات نشريه:  

فصلنامه علم مواد (فرآيند متالورژي) (journal of advanced materials and processing)
 2 دوره
  عنوان نشريه :  علم مواد (فرآيند متالورژي) (journal of advanced materials and processing)
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  388-2322X
  صاحب امتياز :  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نجف آباد
  مدير مسئول :  دكتر رضا ابراهيمي
  سر دبير :  دكتر حسين مناجاتي زاده
  نشانی :  اصفهان، نجف آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي، دانشكده مهندسي مواد، دفتر نشريه
  صندوق پستي :  517
  تلفن :  2291110 (0331)
  نمابر :  2291008 (0331)
  پست الكترونيكي :  j-metallurgy@iaun.ac.ir
  تارگاه :  www.jmatpro.ir