مشخصات نشريه:  

فصلنامه مديريت ورزشي (حركت)
 6 دوره
عنوان نشريه:  مديريت ورزشي (حركت)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران
مديرمسئول:  محمود گودرزي
سردبير:  حسن اسدي
تارگاه:  harakat.ut.ac.ir
رایانامه:  harakat@ut.ac.ir
تلفن:  88630001 (021)
نمابر:  88630001 (021)
نشانی:  تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان 15، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران، دفتر نشريه، كدپستي: 14398
نوع نشريه:  فصلنامه