مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب)
 6 دوره
  عنوان نشريه :  پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب)
  نوع نشريه :  دو فصلنامه
  كد ISSN :  2228-7124
  صاحب امتياز :  موسسه تحقيقات خاك و آب
  مدير مسئول :  دكتر حسين بشارتي
  سر دبير :  دكتر حميد سيادت
  نشانی :  كرج، ميدان استاندارد، جاده مشكين دشت، بعد از رزكان نو، بلوار امام خميني، كدپستي: 3177993545
  صندوق پستي :  31785/311
  تلفن :  36208796 (026)
  نمابر :  36208796 (026)
  پست الكترونيكي :  majalehsoil@yahoo.com
  تارگاه :  www.srjournal.ir