مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب)
 8 دوره
عنوان نشريه:  پژوهش هاي خاك (علوم خاك و آب)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه تحقيقات خاك و آب
مديرمسئول:  دكتر حسين بشارتي
سردبير:  دكتر حميد سيادت
تارگاه:  www.srjournal.ir
رایانامه:  majalehsoil@yahoo.com
تلفن:  36208796 (026)
نمابر:  36208796 (026)
صندوق پستي:  31785/311
نشانی:  كرج، ميدان استاندارد، جاده مشكين دشت، بعد از رزكان نو، بلوار امام خميني، كدپستي: 3177993545
كد ISSN:  2228-7124
نوع نشريه:  دو فصلنامه