مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران)
 7 دوره
عنوان نشريه:  مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دكتر مصباح بابالار
مديرمسئول:  دكتر غلامحسين مصاحبي محمدي
سردبير:  علي عبادي
تارگاه:  www.journals.ut.ac.ir
رایانامه:  ijhs@can.ut.ac.ir
تلفن:  2221482 (0261)
نمابر:  2221482 (0261)
صندوق پستي:  4111
نشانی:  كرج، خيابان دانشكده، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دفتر مجله كد پستي: 31587-77871
كد ISSN:  2008-482x
نوع نشريه:  فصلنامه