مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان)
 5 دوره
عنوان نشريه:  مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن ايراني مطالعات زنان
مديرمسئول:  دكتر نسرين مصفا
سردبير:  دكتر شكوه نوابي نژاد
تارگاه:  www.Iaws.ir
رایانامه:  info@Iraws.ir
تلفن:  88310534 (021), 88310535 (021)
نمابر:  88310535 (021)
صندوق پستي:  13145-176
نشانی:  تهران
نوع نشريه:  فصلنامه