مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان)
 5 دوره
عنوان نشريه:  مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان)
نوع نشريه:  فصلنامه
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
درجه علمی:  علمی پژوهشی
صاحب امتياز:  انجمن ايراني مطالعات زنان
مديرمسئول:  دكتر نسرين مصفا
سردبير:  دكتر شكوه نوابي نژاد
تلفن:  88310534 (021), 88310535 (021)
نمابر:  88310535 (021)
رایانامه:  info@Iraws.ir
تارگاه:  www.Iaws.ir
صندوق پستي:  13145-176
نشانی:  تهران