مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان)
 5 دوره
  عنوان نشريه :  مجله تحقيقات زنان(مجله مطالعات زنان)
  نوع نشريه :  فصلنامه
  صاحب امتياز :  انجمن ايراني مطالعات زنان
  مدير مسئول :  دكتر نسرين مصفا
  سر دبير :  دكتر شكوه نوابي نژاد
  نشانی :  تهران
  صندوق پستي :  13145-176
  تلفن :  88310534 (021), 88310535 (021)
  نمابر :  88310535 (021)
  پست الكترونيكي :  info@Iraws.ir
  تارگاه :  www.Iaws.ir