مشخصات نشريه:  

فصلنامه هيدروليك
 4 دوره
  عنوان نشريه :  هيدروليك
  نوع نشريه :  فصلنامه
  صاحب امتياز :  انجمن هيدروليك ايران
  مدير مسئول :  دكتر سيدعلي اكبر صالحي نيشابوري
  سر دبير :  دكتر سيدعلي اكبر صالحي نيشابوري
  نشانی :  تهران، تقاطع بزرگراه شهيد چمران و آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني و مهندسي
  صندوق پستي :  14115-117
  تلفن :  82883383 (021)
  نمابر :  82883383 (021)
  پست الكترونيكي :  jhyd@modares.ac.ir