مشخصات نشريه:  

فصلنامه هيدروليك
 4 دوره
عنوان نشريه:  هيدروليك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن هيدروليك ايران
مديرمسئول:  دكتر سيدعلي اكبر صالحي نيشابوري
سردبير:  دكتر سيدعلي اكبر صالحي نيشابوري
رایانامه:  jhyd@modares.ac.ir
تلفن:  82883383 (021)
نمابر:  82883383 (021)
صندوق پستي:  14115-117
نشانی:  تهران، تقاطع بزرگراه شهيد چمران و آل احمد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده فني و مهندسي
نوع نشريه:  فصلنامه