مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران
 10 دوره
عنوان نشريه:  مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور
مديرمسئول:  دكتر مجيد حاجي فرجي
سردبير:  دكتر تيرنگ نيستاني
تارگاه:  www.nsft.ir
رایانامه:  nsftjournal@gmail.com
تلفن:  22086347 (021)
نمابر:  22086347 (021)
صندوق پستي:  19395-4741
نشانی:  تهران، شهرك قدس (غرب)، بلوار شهيد فرحزادي، خيابان ارغوان غربي، پلاك 7، كدپستي: 1981618573
كد ISSN:  1735-7756
نوع نشريه:  فصلنامه