مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران
 9 دوره
عنوان نشريه:  مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران
كد ISSN:  1735-7756
نوع نشريه:  فصلنامه
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
درجه علمی:  علمی پژوهشی
صاحب امتياز:  انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور
مديرمسئول:  دكتر مجيد حاجي فرجي
سردبير:  دكتر تيرنگ نيستاني
تلفن:  22086347 (021)
نمابر:  22086347 (021)
رایانامه:  nsftjournal@gmail.com
تارگاه:  www.nsft.ir
صندوق پستي:  19395-4741
نشانی:  تهران، شهرك قدس (غرب)، بلوار شهيد فرحزادي، خيابان ارغوان غربي، پلاك 7، كدپستي: 1981618573