مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم و فنون باغباني ايران
 10 دوره
  عنوان نشريه :  مجله علوم و فنون باغباني ايران
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  1680-7154
  صاحب امتياز :  انجمن علوم باغباني ايران
  مدير مسئول :  دكتر مرتضي خوشخوي
  سر دبير :  دكتر مرتضي خوشخوي
  نشانی :  شیراز ، دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله، کد پستی : 71444
  تلفن :  2287103 (0711)
  نمابر :  2287103 (0711)
  پست الكترونيكي :  jhortsci@irshs.ir
  تارگاه :  www.irshs.ir