مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات اجتماعي - روان شناختي زنان (مطالعات زنان(
 10 دوره
عنوان نشريه:  مطالعات اجتماعي - روان شناختي زنان (مطالعات زنان(
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه الزهرا (س)
مديرمسئول:  دكتر زهره خسروي
سردبير:  دكتر خديجه سفيري
تارگاه:  www.motaleatezanan.ir
رایانامه:  jwsps@alzahra.ac.ir
تلفن:  88058926 (021)
نمابر:  88049809 (021)
نشانی:  تهران، ميدان ونك، دانشگاه الزهرا (س)، پژوهشكده زنان، دفتر فصلنامه
كد ISSN:  1735-3386
نوع نشريه:  فصلنامه