مشخصات نشريه:  

فصلنامه مطالعات اجتماعي - روان شناختي زنان (مطالعات زنان(
 10 دوره
  عنوان نشريه :  مطالعات اجتماعي - روان شناختي زنان (مطالعات زنان(
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  1735-3386
  صاحب امتياز :  دانشگاه الزهرا (س)
  مدير مسئول :  دكتر زهره خسروي
  سر دبير :  دكتر خديجه سفيري
  نشانی :  تهران، ميدان ونك، دانشگاه الزهرا (س)، پژوهشكده زنان، دفتر فصلنامه
  تلفن :  88058926 (021)
  نمابر :  88049809 (021)
  پست الكترونيكي :  jwsps@alzahra.ac.ir
  تارگاه :  www.motaleatezanan.ir