مشخصات نشريه:  

فصلنامه پژوهشهاي ادبي
 11 دوره
عنوان نشريه:  پژوهشهاي ادبي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  انجمن زبان و ادبيات فارسي
مديرمسئول:  دکتر غلامحسين غلامحسين زاده
سردبير:  دکتر مهين پناهي
رایانامه:  pazhohesh_adabi@yahoo.com
تلفن:  88330159 (021)
نمابر:  88009056 (021)
صندوق پستي:  14115-345
نشانی:  انجمن زبان و ادبيات فارسي، تهران
كد ISSN:  1735-2932
نوع نشريه:  فصلنامه