مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان
 15 دوره
عنوان نشريه:  مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي-درماني استان گيلان
مديرمسئول:  دكتر حسن بهبودي
سردبير:  دکتر عبدالرسول سبحاني
تارگاه:  www.journal.gums.ac.ir
رایانامه:  medjour@gums.ac.ir
تلفن:  3223047 (0131)
نمابر:  3228842 (0131)
نشانی:  رشت، خيابان نامجو، خيابان شهيد سيادتي، معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي گيلان
كد ISSN:  2008-4048
نوع نشريه:  فصلنامه