مشخصات نشريه:  

فصلنامه علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)
 14 دوره
عنوان نشريه:  علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه صنعتي اصفهان
مديرمسئول:  محمد شاهدي
سردبير:  دكتر مجيد افيوني
تارگاه:  jstnar.iut.ac.ir
رایانامه:  jwss@of.iut.ac.ir
تلفن:  3912793 (0311)
نمابر:  3912626 (0311)
نشانی:  اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان، سازمان مرکزي، دفتر نشريات علمي-مجله علوم و فنون کشاورزي و منابع طبيعي، کد پستي: 8415683111
كد ISSN:  1028-7655
نوع نشريه:  فصلنامه