مشخصات نشريه:  

فصلنامه مجله علوم تربيتي و روانشناسي
 10 دوره
عنوان نشريه:  مجله علوم تربيتي و روانشناسي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز
مديرمسئول:  دكتر مسعود صفايي مقدم
سردبير:  دکتر منيجه شهني ييلاق
تارگاه:  www.manuscriptonline.com
رایانامه:  ecued-psj@scu.ac.ir
تلفن:  3331366 (0611)
نمابر:  3331366 (0611)
صندوق پستي:  61355-139
نشانی:  اهواز، دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده علوم تربيتي و روان شناسي
كد ISSN:  1561-4131
نوع نشريه:  فصلنامه