مشخصات نشريه:  

فصلنامه هنرهاي زيبا
 11 دوره
عنوان نشريه:  هنرهاي زيبا
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران
مديرمسئول:  دکتر سيدمحسن حبيبي
سردبير:  دکتر محمدمهدي عزيزي
تارگاه:  Jhz.ut.ac.ir
رایانامه:  FINEARTJ@UT.AC.IR
تلفن:  66415282 (021)
نمابر:  66415282 (021)
نشانی:  تهران، دانشگاه تهران، پرديس هنرهاي زيبا
كد ISSN:  1025-9570
نوع نشريه:  فصلنامه