مشخصات نشريه:  

فصلنامه هنرهاي زيبا
 شماره اي ثبت نشده است دوره
  عنوان نشريه :  هنرهاي زيبا
  نوع نشريه :  فصلنامه
  كد ISSN :  1025-9570
  صاحب امتياز :  پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران
  مدير مسئول :  دکتر سيدمحسن حبيبي
  سر دبير :  دکتر محمدمهدي عزيزي
  نشانی :  تهران، دانشگاه تهران، پرديس هنرهاي زيبا
  تلفن :  66415282 (021)
  نمابر :  66415282 (021)
  پست الكترونيكي :  FINEARTJ@UT.AC.IR
  تارگاه :  Jhz.ut.ac.ir