مشخصات نشريه:  

دو فصلنامه نامه علوم اجتماعي
 11 دوره
  عنوان نشريه :  نامه علوم اجتماعي
  نوع نشريه :  دو فصلنامه
  كد ISSN :  1010-2809
  صاحب امتياز :  دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران
  مدير مسئول :  غلامرضا جمشيديها
  سر دبير :  سعيد معيدفر
  نشانی :  تهران، پل نصر، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، كد پستي:773-14395
  تلفن :  88025917 (021)
  نمابر :  88025917 (021)
  پست الكترونيكي :  socialmag@ut.ac.ir
  تارگاه :  www.journals.ut.ac.ir