انتخاب زبان نشریه     

انتخاب نوع نشریه     

انتخاب بازۀ تاریخسال :

نتایج گزارش


ردیف▼▲نام نشریه▼▲ سال▼▲ مقالات سال 1393▼▲ مقالات سال 1392▼▲ مقالات سال 1391▼▲ استنادهای سال 1393▼▲ استنادهای سال 1392▼▲ استنادهای سال 1391▼▲ خوداستنادهای سال 1393▼▲ شاخص آنی▼▲ ضریب تاثیر▼▲ ضریب تاثیر 5 ساله
1مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان139368142870110-0.00870.0218
2پژوهش فیزیک ایران139325535310000.04-0.0092
3پژوهشهای اقتصادی ایران13937143101150-0.35560.8786
4محیط شناسی1393825958151900.01220.20510.1964
5بلورشناسی و کانی شناسی ایران139364666312200.01560.0310.059
6مجله علمی شیلات ایران (فارسی)13931549570030-0.02830.1673
7علوم و تکنولوژی پلیمر (فارسی)1393830420000--0.0149
8پژوهشنامه بازرگانی13930333202500.03030.10770.461
9بررسیهای حسابداری و حسابرسی1393972903320-0.97221.5887
10علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران)13931356910010-0.00680.0493
11تحقیقات اقتصادی139340424206200-0.30950.6049
12آفات و بیماریهای گیاهی1393721290000--0.0427
13علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)139304210270-0.42860.3192
14گیاهان دارویی13931833640630-0.09280.092
15مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)1393926350340-0.11480.1864
1234567891011121314151617181920...