انتخاب زبان نشریه     

انتخاب نوع نشریه     

انتخاب بازۀ تاریخسال :

نتایج گزارش


ردیف▼▲نام نشریه▼▲ سال▼▲ مقالات سال 1394▼▲ مقالات سال 1393▼▲ مقالات سال 1392▼▲ استنادهای سال 1394▼▲ استنادهای سال 1393▼▲ استنادهای سال 1392▼▲ خوداستنادهای سال 1394▼▲ شاخص آنی▼▲ ضریب تاثیر▼▲ ضریب تاثیر 5 ساله
1مجله علوم دانشگاه تهران13948000000-0.030.0297
2پژوهشهای اقتصادی ایران139467140040-0.19050.7288
3محیط شناسی139420825901150-0.11350.1818
4بلورشناسی و کانی شناسی ایران13943264660140-0.03850.0631
5مجله علمی شیلات ایران (فارسی)13942915490240-0.09380.279
6علوم و تکنولوژی پلیمر (فارسی)1394148300040-0.10530.0303
7بررسیهای حسابداری و حسابرسی139479702140-11.6214
8علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران)13944113560100-0.01450.0319
9تحقیقات اقتصادی13941040420580-0.15850.5463
10علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی)139460140090-0.42860.6897
11گیاهان دارویی139431183312200.03230.07840.1442
12مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)1394179260030-0.08570.1908
13مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان13942424480120-0.04170.0343
14پژوهنده139416180010-0.1250.1091
15مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (بهبود)1394055100300.07270.05450.025
1234567891011121314151617181920...